Skip to main content

Fra utbrenthet til jobbengasjement!

Arbeidsmiljøet og arbeidshverdagen må bestå av positive psykososiale faktorer. Dette gir oss energi og motivasjon til å levere gode resultater, mestre og gjøre andre gode. 

Det gode arbeidsmiljø består av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, trygge ansettelsesforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. Arbeidet skal legges til rette slik at det ikke gir helseplager eller andre negative effekter samt det skal være minimal risiko for både fysisk og psykologisk skade.  

I et motivasjonspsykologisk perspektiv, blir det helt sentralt at det er et eksisterende arbeidsmiljø med interessante, varierte og utviklende arbeidsoppgaver. Autonomi og medbestemmelse for den enkelte er også vesentlig.  

Hva kan være årsakene til utbrenthet? Studier viser at stress og stress symptomer kan være en viktig del av utbrenthetsbilde.  

«Stress er hendelser eller forhold i omgivelsene som oppfattes som om de overgår ens evne til å takle (Lazarus».) «En uttalt ubalanse mellom krav og responskapasitet under forhold der det å mislykkes i å møte kravene har viktige opplevde konsekvenser (McGrath)». 

Ulike kjennetegn på stress kan blant annet være: 

  • Søvnproblemer 
  • Vedvarende høy puls 
  • Følelsen av at «dagen ikke har nok timer» 
  • Konsentrasjonsproblemer 
  • Økt muskelstramning 
  • Manglende evne til å tåle kritikk 
  • Tristhet, nedtrykthet, kjedsomhet, tretthet 
  • Følelsen av ikke å være verdsatt 
  • Labil i humøret, deprimert 

Både utbrenthet og jobbengasjement er i utgangspunktet individuelle tilstander og opplevelser. Allikevel er flere av faktorene noe som de fleste vil kjenne igjen.  

Stress i arbeidslivet kan være så mangt, og er individuelt i forhold til grad av opplevelsen. Kilder som rolle i organisasjonen, relasjoner på jobben, karriereutvikling, organisasjonsstruktur og klima samt jobb – familie balanse kan utløse/være påvirker på opplevd stress. Forekommer noe av dette eller andre lignende opplevelser vil det på det individuelle plan kunne gi høyt blodtrykk, depresjon og irritabilitet. På organisatorisk nivå vil høyt fravær, høy turnover og konflikter forekomme.  

Det er viktig, både for den enkelte arbeidstaker og for den enkelte organisasjon, at balansen i krav, forventninger og kontroll er på en slik måte av opplevd stress og andre utbrenthetssymptomer i minst mulig grad forekommer. Her har organisasjonen og ledelsen et hovedansvar, men den enkelte arbeidstaker kan også selv lære seg ulike tiltak for å redusere blant annet stress. Dette kan være ulike mestringsstrategier, selvhevdelse, avslappingsteknikker, fysisk trening ol.  

Jobbengasjement er noe alle ønsker, og organisasjonen må her være bevisst sitt ansvar ved å ha stort fokus på kilder til stress for økt produktivitet, forbedret kvalitet og lavere kostnader. Det må hele tiden jobbes med å forbedre jobbinnhold og arbeidsmiljø, ha gode lederutviklingsprosesser, karriereveiledning, etterutdanningssystemer, arenaer for sosialisering, ivareta konflikthåndtering på en ryddig måte, god og ryddig beslutningstaking og organisasjonsutvikling.  

Engasjerte, motiverte og energiske ansatte er «gull» verd for alle.   

Legg igjen et svar